بازی، آموزش لغات با حافظه تصویری

در این قسمت مجموعه ای از بازی های زبان انگلیسی قرار دارد که برای تقویت در یادگیری لغات خوراکیها و حیوانات و … و همچنین این بازی ها باعث تقویت حافظه تصویری می شود.

هر قسمت دارای سه سطح می باشد سعی کنید سه سطح را به نوبت انجام دهید.

سطح ۱  (Fruits)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ furit

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ furit

 

 

سطح ۲  (Fruits)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 fruit

آموزش لغات با حافظه تصویری¦  fruit

سطح ۳  (Fruits)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 fruit

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ fruit

 

سطح ۱ (Food)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ food

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ food

 

سطح ۲ (Food)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 food

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ food

سطح ۳ (Food)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match2 food

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ food

 

سطح ۱ (Sweet)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ sweet

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ sweet

سطح ۲ (Sweet)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦match 1 sweat

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ sweet

سطح ۳ (Sweet)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ sweet

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ sweet

سطح ۱  (Animal A)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦animal A

آموزش لغات با حافظه تصویری¦animal A

 

 

سطح ۲  (Animal A)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦match 1 animal A

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ animal A

سطح ۳  (Animal A)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦match 2 animal A

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ animal A

 

سطح ۱  (Animal B)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦animal B

آموزش لغات با حافظه تصویری¦animal B

 

سطح ۲  (Animal B)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match1 animal B

آموزش لغات با حافظه تصویری¦  animal B

سطح ۳  (Animal B)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match2 animal B

آموزش لغات با حافظه تصویری¦  animal B

 

سطح ۱  (Body A)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ body A

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ body A

 

 

سطح ۲  (Body A)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 body A

آموزش لغات با حافظه تصویری¦  body A

سطح ۳  (Body A)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 body A

آموزش لغات با حافظه تصویری¦  body A

 

سطح ۱  (Body B)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ body B

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ body B

 

سطح ۲  (Body B)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦match1 body B

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ body B

سطح ۳  (Body B)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦match2 body B

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ body B

 

سطح ۱  (Face)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ face

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ face

 

سطح ۲  (Face)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 face

آموزش لغات با حافظه تصویری¦  face

سطح ۳  (Face)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 face

آموزش لغات با حافظه تصویری¦  face

 

سطح ۱  (School A)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ school A

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ school A

 

 

سطح ۲  (School A)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦match 1 school A

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦school A

سطح ۳  (School A)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦match 2 school A

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ school A

 

سطح ۱  (School B)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ school b

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ school b

 

سطح ۲  (School B)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 school B

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦  school B

سطح ۳  (School B)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 school B

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦  school B

 

سطح ۱  (Play)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ play

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ play

سطح ۲  (Play)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ matcht 1 play

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ play

سطح ۳  (Play)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ matcht 2play

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ play

 

سطح ۱  (Occupation)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ occupation

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ occupation

 

سطح ۲  (Occupation)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 occupation

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦  occupation

سطح ۳  (Occupation)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 occupation

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦  occupation

 

سطح ۱  (Weather)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ weather

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ weather

سطح ۲  (Weather)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦match 1 weather

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ weather

سطح ۳  (Weather)

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦match 2 weather

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦weather

 

سطح ۱  (Family)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ family

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ family

 

 

سطح ۲ (Family)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 family

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ family

سطح ۳  (Family)

آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 family

آموزش لغات با حافظه تصویری¦  family

 

شما می توانید نظرات خودتون را درمورد این قسمت برای ما ودیگر دوستانتون بنویسید.

بدون نظر

پاسخ