شما در قالب کامپیوتر هستید اگر با موبایل وارد شده اید قالب موبایل را انتخاب کنید

 

در این قسمت یک دوره تصویری آموزش زبان برای کودکان و نوجوانان تهیه شده است که شامل پنج سطح مختلف و بصورت تصویری با حجم کم بوده، در سه سطح آخر هر موضوع به دو قسمت تقسیم شده که یکی آموزش نکات و قسمت بعدی یک دیالوگ متناسب با آن موضوع است.

.Classroom Commands

Classroom Commands

?What’s this

?What's this

?What’s your name

?What's your name

?What color is this

?What color is this

? How are you

? How are you

?What animal is this

?What animal is this

?What fruit is this

?What fruit is this

.It has two big eyes

.It has two big eyes

.This is my father

.This is my father

.Nice to meet you

Nice to meet you

?Numbers: How many apples

Numbers

?Age: How old are you

How old are you

?Actions: Can you run fast

Actions

?Clothes: What are you wearing

clothes

?Toys: Where is my teddy

toys where

.Transportation: I come to school by car

Transport

.Jobs: My father is a doctor

Jobs

?Weather & Clothes: How’s the weather

weather clothes

a: Greetings Dialogue 

Greetings Dialogue

b: Greetings Lesson Sentences & Words

Greetings Lesson Sentences

a: First Day at School

First Day at School

b: First Day in School Sentences

First Day in School Sentences

a: Freddie’s Birthday Dialogue

 Freddie’s Birthday Dialogue

b: Freddie’s Birthday Sentences & Words

Freddie’s Birthday Sentences

a: Colors Lesson Dialogue

Colors Lesson

b: Colors Lesson Sentences & Words

Colors Lesson

a: Counting One to Ten

Counting One to Ten

b: Counting One to Ten Sentences & Words

Counting One to Ten

a: Farm Animals Dialogue

Farm Animals

b: Farm Animals Lesson Sentences & Words

Farm Animals

a: Fruit Market Dialogue

Fruit Market

b: Fruits Lesson Sentences & Words

Fruit Market

a: Body Parts Dialogue

 Body Parts

b: Body Parts Lesson Sentences & Words

 Body Parts

a: Family Members Dialogue

Family Members

b: Family Lesson Sentences & Words

Family Members

a: This / These / That / Those Dialogue

This / These / That / Those

b: This / These / That / Those Sentences / Words

Where is my teddy?

a: Toys: Where is my teddy? Dialogue

Where is my teddy?

b: Toys, Prepositions of Place Sentences / Words

Where is my teddy?

a: Actions – Can- Can’t

 Actions

b: Actions Can, Can’t Dolphin Show Words & Sentences

Actions

 

a: Shapes & Adjectives

Shapes

b: Shapes & Adjectives Words, Sentences

Shapes

a: Art Class, School Supplies

Class, School

b: Art Class, School Supplies Words & Sentences

Class, School

a: Clothes & Weather Dialogue

Clothes

b: Clothes & Weather Words & Sentences

Clothes

a: Food & Drinks Lesso

Food

b: Food & Drinks Words & Sentences

Food

a: Jobs: I want to be

Jobs

b: Jobs Lesson Words & Sentences

 

Jobs

a: Means of Transportation Lesson

b: Transportation Words & Sentences

a:Vegetable Market Lesson

b: Vegetables Words & Sentences

a: Weather Lesson

b: Weather Words & Sentences

a: Actions, Home, Present Progressive

b: Actions, Home, Words & Sentences

a: Pets ESL Lesson

Pets

b: Pets Lesson Words & Sentences

Pets

a: Sports Lesson

Sports Lesson

b: Sports Words, Sentences

Sports Lesson

a: Zoo Animals Lesson

Zoo Animals Lesson

b: Zoo Lesson Words & Sentences

Zoo Animals Lesson

a: Places Around Lesson

Places Around Lesson

b: Places Around Words & Sentences

Places Around Lesson

a: Months & Festivals Lesson

Months

b: Months & Festivals Words & Sentences

Months

a: Giving Directions ESL Lesson

Directions ESL Lesson

b: Giving Directions Words & Sentences

Directions ESL Lesson

a: Feeling Sick Lesson

b: Sickness Words & Sentences

a: Time for School

b: Time & Daily Routines Words & Sentences

a: Time, Late for School

b: Time, Late for School, Words & Sentences

a: Days of the Week ESL Lesson

b: Days of the Week Words & Sentences

شما می توانید نظرات خودتون را درمورد این قسمت برای ما ودیگر دوستانتون بنویسید.

بدون نظر

پاسخ