مجموعه بازی موضوعی قورباغه و تمساح

هر قسمتی که دوست دارید انتخاب کنید فعل و لغات لباس و بازی کنید در بازی از شما در مورد آن دسته ای که انتخاب کردید سوال میشود.

موفق باشید.

actions-nous clothes