20سپتامبر
2015
0

اسباب بازی های خطرناک

سعی کنید اسباب بازی های خشن را از دسترس کودکان دور کنید. طبیعی است که اگر اسباب بازی خشن در دسترس او باشد، به بازی های خشن گرایش پیدا می کند. گاهی والدین بسیار آرام و خونسرد از قلدری و برخی رفتارهای فرزند خود بسیار تعجب می کنند. چنین والدینی اغلب تصور می کنند که […]