20سپتامبر
2015
0
آموزش لغات با حافظه تصویری¦ matcht 1 play

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 play

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 play: بازی جذاب برای تقویت حافظه و همین طور آموزش لغات زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان و بدلیل تلفظ هر لغت در زمان انتخاب باعث تقویت Listenning و یادگیری تلفظ درست می شود.   بازیهای مشابه  

15سپتامبر
2015
0
بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 school B

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 school B

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 school B: بازی جذاب برای تقویت حافظه و همین طور آموزش لغات زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان و بدلیل تلفظ هر لغت در زمان انتخاب باعث تقویت Listenning و یادگیری تلفظ درست می شود.   بازیهای مشابه  

09سپتامبر
2015
0
بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦match 1 sweat

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 sweet

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 sweet: بازی جذاب برای تقویت حافظه و همین طور آموزش لغات زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان و بدلیل تلفظ هر لغت در زمان انتخاب باعث تقویت Listenning و یادگیری تلفظ درست می شود. بازیهای مشابه  

09سپتامبر
2015
0
بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦match 2 weather

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 weather

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 weather: بازی جذاب برای تقویت حافظه همین طور آموزش لغات زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان و بدلیل تلفظ هر لغت در زمان انتخاب باعث تقویت Listenning و یادگیری تلفظ درست می شود.   بازیهای مشابه

09سپتامبر
2015
0
بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ weather

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ weather

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ weather: بازی جذاب برای تقویت حافظه و همین طور آموزش لغات زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان و بدلیل تلفظ هر لغت در زمان انتخاب باعث تقویت Listenning و یادگیری تلفظ درست می شود.   بازیهای مشابه  

09سپتامبر
2015
0
بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 occupation

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 occupation

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 1 occupation: بازی جذاب برای تقویت حافظه و همین طور آموزش لغات زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان و بدلیل تلفظ هر لغت در زمان انتخاب باعث تقویت Listenning و یادگیری تلفظ درست می شود. بازیهای مشابه  

09سپتامبر
2015
0
بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 occupation

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 occupation

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 occupation: بازی جذاب برای تقویت حافظه همین طور آموزش لغات زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان و بدلیل تلفظ هر لغت در زمان انتخاب باعث تقویت Listenning و یادگیری تلفظ درست می شود.   بازیهای مشابه  

28آگوست
2015
0

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ occupation

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ occupation: بازی جذاب برای تقویت حافظه و همین طور آموزش لغات زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان و بدلیل تلفظ هر لغت در زمان انتخاب باعث تقویت Listenning و یادگیری تلفظ درست می شود.   بازیهای مشابه   شما می توانید نظرات خودتون را درمورد این مجموعه آموزش زبان برای ما ودیگر […]